DARBĪBAS VEIDS

Īpašnieks Kuldīgas novada pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļas.

Pamatkapitāls: 2 982 107 EUR.

Uzņēmuma komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
  • 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
  • 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
  • 42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība;
  • 42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
  • 52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības;
  • 68.20 Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
  • 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata;
  • 81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības;
  • 96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība.

Pamatdarbība: komunālo pakalpojumu, siltumapgādes pakalpojumu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī dzīvojamo ēku apsaimniekošana Skrundas pilsētā, Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastos Kuldīgas novadā.

Valde: valdes loceklis.

Padome: nav.

Uzņēmuma pārvalde: dalībnieks; dalībnieku sapulce, kuru funkciju pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzņēmuma finansēšanas modelis: pašu ieņēmumi un finansējums no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildei.